• Stepping Stones Lycra Hat (00-2)
  • Stepping Stones Rash Vest Set
  • Stepping Stones Frill Swim Nappy (00-2)
  • Stepping Stones Long Sleeve Rash Vest (00-2)